جوایز و گواهینامه ها

  • انتخاب شعبه ایلام پخش ممتاز در لیست پنج پخش برتر این استان در سال 1393
  • حمایت شعبه شهرکرد از تیم ورزشی مقاومت استان
  • نمونه هایی از تقدیر نامه های دریافتی توسط جناب آقای مردانیان مدیر شعبه شهرکرد پخش ممتاز